Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down


ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden aan.


NAVIUS CORPORATE FINANCE & STRATEGY BV
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.     Deze voorwaarden gelden voor alle offertes van Navius Corporate Finance & Strategy BV aan derden, alsmede voor alle opdrachten en alle overeenkomsten tussen Navius Corporate Finance & Strategy BV en wederpartijen, hierna te noemen Ďíopdrachtgeveríí tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden in offertes, opdrachten of overeenkomsten is uitgesloten.

2.     De opdrachtgever met wie onder onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgopdrachten of nieuwe door hem met Navius Corporate Finance & Strategy BV te sluiten overeenkomsten.

3.     De toepasselijkheid van eventuele aanbestedings-, inkoop of soortgelijke voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Navius Corporate Finance & Strategy BV van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Offertes; totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

 

1.      Alle offertes van Navius Corporate Finance & Strategy BV zijn geheel vrijblijvend en gedurende maximaal 30 dagen geldig. Indien het aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard heeft Navius Corporate Finance & Strategy BV het recht om het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

2.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.      Meerkosten als gevolg van wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever komen behoudens andersluidende afspraak  voor rekening van opdrachtgever

4.      Daar waar een vergoeding op urenbasis is overeengekomen zal de urenregistratie zoals deze door Navius Corporate Finance & Strategy BV wordt bijgehouden als bewijs gelden. Onder uren zijn tevens begrepen reis uren.

5.      Kosten van in overleg met de opdrachtgever dan wel noodzakelijk ingeschakelde derden zullen door Navius Corporate Finance & Strategy BV integraal worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen. De keuze van de door Navius Corporate Finance & Strategy BV in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid,

6.      Navius Corporate Finance & Strategy BV behoudt zich het recht voor door haar opgegeven kosten in overeenstemming te brengen met algemene kostenontwikkelingen, danwel met een verhoging van de kosten, die haar in het kader van de uit te voeren werkzaamheden door derden in rekening worden gebracht.

7.      De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3: Informatie opdrachtgever

 

1.     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Navius Corporate Finance & Strategy BV nodig heeft en behoort te kennen om de gegeven opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, in de door laatste partij gewenste vorm en  binnen de gewenste en noodzakelijke termijn in haar bezit worden gesteld. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens in welke vorm dan ook, en vrijwaart Navius Corporate Finance & Strategy BV voor alle eventuele aanspraken van derden tegenover haar die voortvloeien uit de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.     Navius Corporate Finance & Strategy BV is niet gehouden de haar verstrekte gegevens te controleren op juistheid en volledigheid, noch zal zij verantwoordelijk zijn voor de juistheid en compleetheid van door haar aan derden in het kader van de overeengekomen opdracht samengestelde en/of verstrekte informatie.

3.     Navius Corporate Finance & Strategy BV behoudt zich het recht voor al haar werkzaamheden op te schorten totdat alle gegevens die Navius Corporate Finance & Strategy BV naar haar oordeel in het kader van de opdracht benodigd heeft ook daadwerkelijk door haar zijn ontvangen.

4.     Opdrachtgever is zich ervan bewust, dat de door hem aan Navius Corporate Finance & Strategy BV verstrekte gegevens bepalend zijn voor de door haar verstrekte opgave van kosten en dat Navius Corporate Finance & Strategy BV zich dientengevolge het recht moet voorbehouden om die kostenopgave te corrigeren indien mocht blijken dat die gegevens onvolledig, danwel geheel of gedeeltelijk onjuist waren.

 

Artikel 4: Uitvoering en overmacht

 

1.     De opdracht wordt geacht op correcte wijze te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan of na de datum van (deel-) facturering dertig dagen verstreken zijn zonder dat door opdrachtgever tegen de uitvoering daarvan danwel de factuur schriftelijk bezwaar is gemaakt.

2.     Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Navius Corporate Finance & Strategy BV voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is, waardoor Navius Corporate Finance & Strategy BV gehinderd is in de nakoming van haar verplichtingen, gelden als overmacht. Ingeval van overmacht hebben partijen over en weer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle tot dat moment gemaakte kosten zullen door opdrachtgever op dat moment worden voldaan. Navius Corporate Finance & Strategy BV zal niet gehouden zijn de door die ontbinding geleden schade aan opdrachtgever te vergoeden.

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst, opzegging, wijziging

 

1.     Bij opdrachten die gegeven zijn voor onbepaalde tijd dient zowel Navius Corporate Finance & Strategy BV als haar opdrachtgever een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden, tenzij anders is overeengekomen of de opdracht nog geen drie maanden heeft geduurd, in welk geval de opzegtermijn ťťn maand zal zijn.

2.     Indien tussentijdse opzegging van een opdracht plaats vindt dan verplicht opdrachtgever zich alle tot het moment van beŽindiging door Navius Corporate Finance & Strategy BV bestede uren (onder aftrek van hetgeen tot dan reeds in rekening is gebracht) en gemaakte kosten te vergoeden tegen het overeengekomen uurtarief en indien dit niet is overeengekomen een tarief van Ä 250-- per uur, welk tarief jaarlijks wordt verhoogd met de algemene prijsindex van het CBS vanaf 1 januari 2002.

3.     Opdrachtgever is een eventueel overeengekomen succesfee of resultaat-afhankelijke provisie eveneens verschuldigd indien het beoogde resultaat weliswaar tot stand komt na het einde of beŽindiging van de tussen Navius Corporate Finance & Strategy BV en opdrachtgever gesloten overeenkomst, doch deze beŽindiging het gevolg is van activiteiten van opdrachtgever die Navius Corporate Finance & Strategy BV bij het vervullen van haar opdracht hebben belemmerd, of haar werkzaamheden hebben doorkruist c.q. de exclusiviteit van de betrokken opdracht hebben aangetast.

4.     Ook is opdrachtgever de overeengekomen succesfee verschuldigd indien er binnen een termijn van 12 maanden na beŽindiging opdracht alsnog een transactie of overeenkomst zou plaatsvinden tussen opdrachtgever enerzijds en ťťn (of meerdere) partij(en) anderzijds die door Navius Corporate Finance & Strategy BV is(zijn) benaderd is het kader van de onderhavige opdracht.

5.     Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten van Navius Corporate Finance & Strategy BV, als omschreven in artikel 6.

 

 Artikel 6: opschorting, zekerheid, ontbinding, betalingen

 

1.     Navius Corporate Finance & Strategy BV is steeds gerechtigd opdrachtgever te vragen om bijvoorbeeld door bevoorschotting voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

2.     Navius Corporate Finance & Strategy BV is voorts gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

3.     Navius Corporate Finance & Strategy BV is gerechtigd tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdig of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of sursťance van betaling van opdrachtgever, de toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of bij stilleggen of liquidatie van diens onderneming

4.     In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance zullen de verplichtingen van opdrachtgever terstond opeisbaar zijn.

5.     De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor gemelde gevallen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.     Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is opdrachtgever verplicht alle door Navius Corporate Finance & Strategy BV als gevolg van het verzuim van opdrachtgever geleden en te lijden vermogensschade aan Navius Corporate Finance & Strategy BV te vergoeden.

7.     Betaling van declaraties van Navius Corporate Finance & Strategy BV dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen de op de factuur voorkomende termijn.

8.     Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan, is aan Navius Corporate Finance & Strategy BV een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand, te berekenen vanaf het moment dat de betaling plaats had moeten plaatsvinden.

9.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

10.   Wanneer een opdracht meerdere opdrachtgevers kent, is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk jegens Navius Corporate Finance & Strategy BV medeaansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings) verplichtingen.

 

Artikel 7: Geheimhouding en exclusiviteit

 

1.      Navius Corporate Finance & Strategy BV is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking verkregen resultaten, e.e.a. voorzover van vertrouwelijke aard en voorzover deze niet eerder was verkregen of reeds bekend was.

2.      Voor de overdracht aan derden en openbaarmaking van opstellingen, adviezen of producties die door Navius Corporate Finance & Strategy BV zijn verstrekt is haar schriftelijke toestemming nodig, indien en voorzover deze toestemming niet uitdrukkelijk vooraf werd overeengekomen.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 

1.      Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde goederen, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Navius Corporate Finance & Strategy BV voor aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financieel als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in de opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik, noch tot aanpassing van het in de opdracht vervaardigde, e.e.a. behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Navius Corporate Finance & Strategy BV.

 

Artikel 9: Retentierecht

 

1.      Navius Corporate Finance & Strategy BV is bevoegd de afgifte van zaken, geschriften, documenten, gegevens, elektronische gegevensdrager etc die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

1.        Wanneer een middels de opdracht beoogd resultaat niet wordt bereikt, kan van een tekortkoming van Navius Corporate Finance & Strategy BV uitsluitend sprake zijn, indien Navius Corporate Finance & Strategy BV dat resultaat bij aanvaarding van de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

2.        Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal opdrachtgever in beginsel verplicht zijn om Navius Corporate Finance & Strategy BV in de gelegenheid te stellen om de overeengekomen werkzaamheden alsnog uit te voeren. In dat geval is Navius Corporate Finance & Strategy BV niet gehouden tot enigerlei vorm van aanvullende schadevergoeding, daaronder begrepen vergoeding van vertragingsschade of gevolgschade, vergoeding van schade wegens verlies of gederfde winst, vergoeding van vermogensschade anderszins of vergoeding van immateriŽle schade

3.        Navius Corporate Finance & Strategy BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Navius Corporate Finance & Strategy BV. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Navius Corporate Finance & Strategy BV ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.        De opdrachtgever vrijwaart Navius Corporate Finance & Strategy BV tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben door, of verband houdende met de door Navius Corporate Finance & Strategy BV ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.        Te allen tijde beperkt de aansprakelijkheid van Navius Corporate Finance & Strategy BV zich tot ten hoogste het totaal van de voor de opdracht gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Aansprakelijkheid voor enige verdere schade van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Navius Corporate Finance & Strategy BV zal dus nimmer verplicht zijn tot betaling van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, daaronder begrepen vergoeding van vertragingsschade of gevolgschade, vergoeding van schade wegens geleden verlies of gederfde winst, vergoeding van vermogensschade anderszins of vergoeding van immateriŽle schade.

6.        Vervoer of verzending van gegevens of materialen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever

 

 Artikel 11: Geschillen

 

1.        Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.        De Arrondissementsrechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27250705